პოზიცია-აღმზრდელი - საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ფონდი ბრეს საქართველო - Breath Georgia

გამოყვეყნების თარიღი: Feb 12, 2021

მომსახურების აღწერა
მცირე ზომის ალტერნატიული ზრუნვის სახლი რომლის მიზანია უზრუნველყოს
მზრუნველობამოკლებული 0-18 ასაკის ბავშვები ინდივიდუალურ საჭიროებებზე
დაფუძნებული მოვლა მაქსიმალურად ოჯახურ გარემოსთან მიახლოებული და
განვითარებისა და სოციალური ინკლუზიისთვის საჭირო შესაბამისი პირობებით.
მომსახურება პასუხობს ბავშვების საჭიროებებს და ეფუძნება ბენეფიციარის
ინდივიდუალურ საჭიროებებსა და ინტერესებს ქმნის რა ბენეფიციარებისთვის
ოჯახთან მიახლოებულ გარემოს და ხელს უწყობს მათ სოციალურ ინკლუზიას.
1. დღის ღმზრდელი


1. ძირითადი ფუნქციები და მოვალებები

 ბენეფიციარების ყოველდღიური მოვლის უზრუნველყოფა (კვება, ჰიგიენური
პროცედურების ჩატარება, ძილი და ა.შ.)
 დაწესებულებთან (კლინიკა, საავადმყოფო, აფთიაქი, მაღაზია, ბაზარი) ურთიერთობა
ბავშვების საჭიროებიდან გამომდინარე
 ბენეფიციარებისთვის პირველადი დახმარების უზრუნველყოფა
 მომსახურების ფარგლებში სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის მაღალი
სტანდარტებით უზრუნველყოფა
 სკოლის შემდეგი დროის ორგანიზება, დავალებების შესრულებაში დახმარება
საჭიროების მიხედვით
 ბავშვთა განვითარებაზე ორენტირებული ჯგუფური და ინდივიდუალური
აქტივობების დაგეგმვა გაბხორციელება.
 ბავშვებთან დაკავშირებული დოკუმენტაციების წარმოება
 თითოეული ბავშვის ინდივიდუალური საჭიროებების სწორად განსაზღვრა მათი
სურვილებისა და შესაძლებლობების გათვალისწინებით, აქტიური მონაწილეობა
ბავშვის ინდივიდუალური განვითარების გეგმის შექმნაში მონაწილე სხვა
სპეციალისტებთან ერთად (სოციალური მუშაკი, ფსიქოლოგი და ა.შ.);


 
მოთხოვნები:
 30-დან 40წლამდე
 უმაღლესი განათლება (სასურველია);
 ბავშვებთან მუშაობის გამოცდილება;
 ფიზიკური და ფსიქიკური ჯანმრთელობა;
 მცირე საოჯახო სახლში ცხოვრების მზაობა გრძელვადიანი პერსპექტივით;
 ცვლაში მუშაობის მზაობა;
 ბავშვებთან თანაცხოვრების მოტივაცია; მათი თავისებურებებისა და გამოცდილების
გათვალისწინება და ადეკვატური ზრუნვა;
 დაგეგმვისა და ორგანიზების უნარი;
 ბრეს საქართველოსხედვისა და ღირებულებების გაზიარება.
 მოქნილობა და დამოუკიდებლობა;
 ბავშვის ქცევითი სირთულეების მართვის მზაობა - რთული ქცევის გამოვლენის უნარი და
პოზიტიური აღზრდის მეთოდების გამოყენება; სტაბილური ურთიერთობების დამყარება
და პოზიტიური და თბილი ატმოსფეროს შექმნა;
 ბავშვთა უფლებების დაცვა და პრაქტიკაში განხორციელების ხელშეწყობა - ბავშვთა
უფლებების გააზრება და დაცვა; ბავშვებთან/მოზარდებთან ჯანსაღი, პატივსაცემი და
ტოლერანტული ურთიერთობების დამყარების უნარი;
 კრიტიკულ სიტუაციებში თავის გართმევის უნარი და სიმშვიდის შენარჩუნება;
 ეფექტური კომუნიკაცია - მოსმენის, გაგებისა და ნდობის მოპოვების უნარი; შეცდომების
კონსტრუქციული მართვა; უკუკავშირის გაცემა და მიღება; კონფლიქტური სიტუაციების
მართვა;
 ურთიერთობების დამყარების უნარი/გუნდური მუშაობა - სხვადასხვა დონეზე
კომუნიკაციის დამყარების უნარი და ადეკვატური ემოციური უკუკავშირი; გუნდში
მუშაობა და სხვების თავისებურებების გათვალისწინება;
 მზაობა თვითგანვითარებისთვის;


2. ანგარიშვალდებულება
აღმზრდელი ანგარიშვალდებულია ორგანიზაციის მენეჯმენტთან, ამზადებს და წარადგენს
თავისი საქმიანობის ყოველთვიურ ანგარიშს და ითვალისწინებს მათ რეკომენდაციებს.
3. სამუშაო განრიგი
10:00 18:00

დაინტერესებულმა პირებმა გამოაგზავნეთ რეზიუმე  ელ. ფოსტაზე zb@fairtreesfund.dk
ბოლო ვადა: 28.02.2021
განცხადება განთავსებულია დასაქმების პერსპექტივით